Kobe Kyu kyoryuchi Travel information

Kobe Kyu kyoryuchi

28kobe-kyu-kyoryuchi

Introduction

28kobe-kyu-kyoryuchi

Kyu kyoryuchi (‹Œ‹—―’n:Kyu-kyoryuchi) is an area that was once subject to foreign extraterritorial rights.

Kobe Kyu kyoryuchi (_ŒΛ‹Œ‹—―’n:Kobe Kyu-kyoryuchi) is one of the dispatched places of Kobe fashion with retro buildings lined up.

 

 

by _ŒΛ‹Œ‹—―’n

 

Access

‘

 

 

Related Web site

https://kobe-kyoryuchi.com/ [Japanese]
by kyoryuchi-club

 

Search

Unrelated images and videos may be displayed in search results.

Photo

Search photos of Kobe Kyu kyoryuchi

 

Video

Search videos of Kobe Kyu kyoryuchi

 

Souveni photo

Search photos of Kobe Kyu kyoryuchi


yStreetzyntz

Privacy & Terms
page top