Akashi Kaikyo Bridge Travel information

Akashi Kaikyo Bridge

28Himeji-Shoshazan-Engyoji-Temple-Daikodo

Introduction

Akashi Kaikyo Bridge

Akashi Kaikyo Bridge (–¾ÎŠC‹¬‘å‹´: Akashi Kaikyo Ohashi) is the world's longest 3911m suspension bridge between Honshu and Awaji Island.

It is part of "Kobe Awaji Naruto Expressway" which is one of 3 Honshu-Shikoku Bridge routes connecting Honshu and Shikoku.
It has been certified as "Guinness World Record" since its opening in 1998.

 

It is nicknamed the Pearl Bridge and is beautifully lit up at night and you can enjoy the illumination of the bridge from afar.
1084 sets of illumination lamps are attached to the Akashi Kaikyo Bridge cable.
The lamp changes color depending on the season and the date and time.

 

Maiko Marine Promenade

Akashi Kaikyo Bridge

On the Kobe city side, a promenade "Maiko Marine Promenade" and an observation deck are provided.
This promenade is about 47 meters high from the sea surface and can go up to about 150 meters to the sea side.
There is a floor made of glass on the promenade and observation deck, and you can see the sea level.
You can also dine at the restaurant.

Akashi Kaikyo Bridge Exhibition Center

Akashi Kaikyo Bridge

Next to the abutment on the Kobe side is Akashi Kaikyo Bridge Exhibition Center.
There are technical and historical exhibits about the Akashi Kaikyo Bridge.

Bridge World

28kobe-Kobe-Akashi Kaikyo Bridge-bridgeworld

In addition, an event called "Bridge World" is held on a reservation basis.

You can walk up the "management aisle" that can not normally enter, and climb "the top of the main tower".

 

 

Access

- Get off at JR Sanyo Honsen (Kobe Line) "Maiko" station and walk about 5 minutes to the south.

 

- Get off at Sanyo dentetsu "Maiko koen" station and walk about 5 minutes to the south.

 

- Get off at the "Kosoku Maiko Bus stop" express bus, and walk about 5 minutes to the south.

 

 

Related Web site

[Maiko Marine Promenade]
http://hyogo-maikopark.jp/en/facility/f01/#ad-image-0
http://hyogo-maikopark.jp/facility/f01/#ad-image-0 [Japanese]
by Hyogo Parks and Horticulture Association Maiko Park management office

 

[Akashi Kaikyo Bridge Exhibition Center]
http://www.hashinokagakukan.jp/ [Japanese]
by JB Highway Service Company Limited

 

[bridge world]
https://www.jb-honshi.co.jp/english/bridgeworld/
https://www.jb-honshi.co.jp/bridgeworld/ [Japanese]
by Honshu-Shikoku Bridge Expressway Company Limited

 

Search

Unrelated images and videos may be displayed in search results.

Photo

Search photos of Akashi Kaikyo Bridge

 

Video

Search videos of Akashi Kaikyo Bridge

 

Souveni photo

Search photos of Akashi Kaikyo Bridge


Privacy & Terms
page top