Atsuta Jingu Shrine Travel information

Atsuta Jingu Shrine

Introduction

Atsuta Jingu Shrine (”M“c_‹{:Atsuta-jingu) is one of the most sacred shrines in Japan.
Founded in 113, it is the second shrine after Ise Jingu Shrine, which has revered the Imperial Court and military commanders since ancient times.
It is famous as a shrine dedicated to one of the Three Sacred Treasures, Kusanagi no Tsurugi.
The present building is a building rebuilt in 1955.

 

There are many worship-visitors, and approximately 6.5 million people visit annually.

 

The vast precincts of about 190,000 square meters are overgrown with camphor trees that are over 1000 years old.
There are also one of the three major mud walls in Japan, "Nobunaga wall (Nobunaga-bei)", and one of the three major garden lanterns in Japan, "Sakuma garden lantern (Sakuma-doro)".

 

 

Access

- Get off at JR Atsuta Station.

 

- Get off at Meitetsu "Jingumae Station".

 

- Get off at Nagoya municipal subway "Temma-cho Station" or "Jingu-nishi Station".

 

- Get off at the Nagoya municipal bus "Jingu-Higashimon bus stop", "Atsuta-Temma-cho bus stop", "Atsutaeki-nishi bus stop", "Atsuta-Kuyakusho bus stop" and "Meitetsu-Jingumae bus stop".

 

 

Related Web site

https://www.atsutajingu.or.jp/en/intro/
https://www.atsutajingu.or.jp [Japanese]
by Atsutajingu

 

Search

Unrelated images and videos may be displayed in search results.

Photo

Search photos of Atsuta Jingu Shrine

 

Video

Search videos of Atsuta Jingu Shrine

 

Souveni photo

Search photos of Atsuta Jingu Shrine

yShrinezynpz

Privacy & Terms
page top